tisdag 1 maj 2012

Om jag fick bli ungdom igen/If I might become youth again

När jag var i tonåren fick jag för mig att jag var steril av olika anledningar som jag inte vill gå in på. Jag pratade inte med någon om detta. Det var en hemlighet som jag behöll för mig själv. Det visade ju sig så småningom att så var inte fallet. Jag blev mamma till en liten pojke vid 21 års ålder. Vid 24 års ålder fick jag mitt andra barn. Jag ångrar inte mina barn. De är mitt allt. Vad jag däremot ångrar, var att jag inte pratade med någon. Jag skämdes. Då jag fick barn tidigt så blev det inte att jag pluggade vidare.
Om jag fick bli ungdom igen så skulle jag plugga vidare på högskolan. Ibland så söker ungdomar upp mig. Vid enstaka tillfällen då jag samtalar med dem, ger jag dem rådet "skaffa en utbildning först". Om de sedan lyssnar på mig, det vet jag inte. Jag hoppas det. Det skulle göra mig lycklig.
Jag skulle också plugga utomlands. Jag älskar att uppleva kultur och träffa alla underbara människor som finns i den. Under min studietid till bovärd fick jag bl.a. lära mig lite om utveckling. Vill du utvecklas, då skall du inte umgås med människor som är "lik dig själv". Du skall umgås med människor som "INTE ÄR LIK DIG SJÄLV". Det är en stor utmaning men spännande. Att åka utomlands ger en stora chanser till utveckling, just för att du träffar många människor med olika bakgrund och olika kulturer.
Efter avslutad studietid är det fast arbete som gäller. Därefter får allt det fantastiska hända. Jag vill återigen förmedla att detta är "vad jag skulle ha gjort annorlunda om jag var ungdom idag".

If I might become youth again

When I were in the tonne years might I pursue me that I were steril of different reasons that I do not want to makeacommitmentto on. I did not speak with someone about this. It was a secret that I retained for myself. It showed of course itself gradually that not to sow where the case. I became mum to a small boy wide 21 years' age. Wide 24 years' age might I my other children. I do not undo my children. They are across everything. What I on the other hand undoes, was that I not spoken with someone. I were ashamed. Then I got children early so did not become it that I studied hard on.
If I might become youth again so would I study hard further on the college. Sometimes so, young people apply for up me. Wide occasional occasions then I discuss with them, I gives them the council “get an education first”. If they afterwards listens on me, it know I not. I hope it. It would do me happy.
I would also study hard abroad. I love to experience culture and to strike all wonderful people that finns in it. During my study time to nest host might I bl.a. learn me little about development. Wants to you to be developed, then will you do not socialize with people that are “equal yourself”. You will socialize with people that “IS NOT EQUAL YOURSELF”. It is a big challenge but excited. To go abroad gives a big opportunities to development, just in order to you hits many people with different background and different cultures.
After completed study time, that permanent work that applies is. Then, everything may the fantastic happened. I want to again to provide that this is “what I would have done different about I each youth today”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar