torsdag 10 maj 2012

Etik/ Ethics

När jag gick fastighetsutbildningen gjorde jag ett projektarbete/examensarbete.Under projekttiden gjorde jag ett antal intervjuer. Med de erfarenheter som jag har ifrån arbetslivet utnyttjade jag en viss strategi,för att få igenom de intervjuer som jag ville ha.
Vid ett tillfälle träffade jag en högskolestuderande som undrade om vi hade etik i skolan.Hon tyckte att det var bra om skolan gick igenom hur man går tillväga vid intervjuer. Jag förstod vad hon menade, för att om jag inte hade haft de erfarenheter som jag har, så skulle jag inte fått igenom intervjun med denna person.Jag tog det som en komplimang och sa till henne att jag inte tog illa upp.Jag använde mig bara av mina erfarenheter i arbetslivet.
Ett förslag ifrån mig när det gäller grundskolan och dess problem är just att införa ämnet etik. Att våra ungdomar får lite utbildning i detta ämne är nog inte helt fel.Det kan behövas med tanke på allt som sker i dagens skolor.
När jag hade avslutat utbildningen gav jag förslaget att införa etik i kursplanen.

Ethics
When I went the real estate education done I a project work/diploma work. During the project period, I did a number interviews. With the experiences that I have from the working life used I a certain strategy, in order to get through the interviews that I wanted to have.
At an occasion, I striked a college student that wondered if we had ethics in the school. She thought that it each good if the school went through how one goes about wide interviews. I understood what she meant, in order to if I had not had the experiences that I have, sow would I not got the through interview with this person. I took it as a compliment and ordered her that I did not take poorly up. I used myself only of my experiences in the working life.
A proposal from me when it comes to the compulsory education and its problems are just to introduce the matter ethics. That our young people get little education in this matter is enough not entirely wrong. It can be needed in view of whatever happens in today's schools.
When I had completed the education gave I the proposal to introduce ethics in the course plan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar